Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp17plock.pl

Data publikacji strony internetowej: 2024-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-01

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Strona https://sp17plock.pl posiada narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • Powiększ tekst
 • Zmniejsz tekst
 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatywny kontrast
 • Jasne tło
 • Podświetl linki,
 • Czytelne czcionki
 • Reset

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika placówki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Cybulski, adres poczty elektronicznej krzysztof.cybulski@sp17.plocman.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 366 25 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki – ul. Miodowa 18, 09-400 Płock

Teren szkoły jest ogrodzony i prowadzą do niego dwie furtki. Jedna furtka od strony ul. Miodowej, a druga od ul. Harcerza Stefana Zawidzkiego. Na terenie placówki jest parking bez wyznaczonych miejsc postojowych dla osób  niepełnosprawnych. Wjazd na parking jest od ul. Zawidzkiego.
Dla wszystkich interesantów przeznaczone jest wejście główne do budynku od ul. Miodowej. Do wejścia prowadzą schody z 5 stopniami i nie ma podjazdu dla wózków. Drzwi są podwójne, otwierane ręcznie, o szerokości od 90 do 180 centymetrów z progiem o wysokości 2 centymetrów. Na potrzeby osób mających kłopoty z chodzeniem lub poruszających się na wózku inwalidzkim może być udostępnione wejście z podjazdem od ul. Harcerza Stefana Zawidzkiego po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem sekretariatu pod numerem telefonu 24 366 25 60. Oprócz podjazdu do wejścia prowadzą schody z dwoma stopniami. Drzwi są podwójne, otwierane ręcznie, o szerokości od 90 do 140 centymetrów z progiem o wysokości 2 centymetrów.
Przy wejściu głównym do budynku od ul. Miodowej po prawej stronie znajduje się dyżurka. Osoby pełniące dyżur udzielają pomocy i informacji interesantom.
Sekretariat zlokalizowany jest na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego i jest czynny dla interesantów w dni robocze w godzinach od 7:45 do 15:00.
Budynek składa się z trzech kondygnacji. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Wejścia do pomieszczeń udostępnianych interesantom mają szerokość 90 centymetrów. Korytarze płaskie o szerokości co najmniej 180 centymetrów umożliwiające swobodne wymijanie się osoby pełnosprawnej z osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim.
Stopnie schodów prowadzących na piętra budynku nie posiadają wystających krawędzi, pierwszy i ostatni stopień w biegu oznaczone są zółto-czarną taśmą.
Poręcze przy schodach prowadzących na piętra budynku są jednostronne, umieszczone na wysokości 110 centymetrów.
Budynek nie jest wyposażony w windę, schodołaz ani wózek schodowy.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze przy sali gimnastycznej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów wymagamy poinformowania pracownika szkoły o takiej potrzebie.
Szkoła wyposażona jest w dźwiękową sygnalizację informującą o zagrożeniach pożarowych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej ani głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Skip to content