RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

1. Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, adres: Płock, ul. Miodowa 18, 09-400 Płock, NIP: 7742666459, REGON:  000903423, tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl, zwana dalej „SP17 w Płocku”, reprezentowana przez dyrektora Annę Wiśniewską.

Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb szkoły i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych. Dane te nie są też przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

2. Skąd SP17 w Płocku ma Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka?

Dane osobowe ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły wraz załącznikami. Co do zasady podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Zaś podanie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia innych, uznanych przez niego za istotne danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka jest dobrowolne, jednakże także niezbędne do realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3. W jakim celu SP17 w Płocku przetwarza moje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez szkołę/placówkę w celu realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych oraz innych zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podstawą przetwarzania przez administratora danych osobowych ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia)
    w zw. z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U.
    z 2022 r. poz. 2509);
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy na żywienie),
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO(obowiązek prawny ciążący na administratorze), art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (ważny interes publiczny) w zw. z art. 13b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), art. 30a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustaw.

4. Jakie dane osobowe są przetwarzane przez SP17 w Płocku?

a)      dane identyfikacyjne ucznia, takie jak: imię, nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania,

b)   inne niezbędne informacje na temat potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych ucznia, które rodzic/opiekun prawny przekazuje dyrektorowi szkoły w celu zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych,

c)      dane identyfikacyjne rodziców/opiekunów prawnych ucznia, takie jak: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej,

d)      informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych ucznia i jego zachowaniu, informacje na temat jego rozwoju,

e)      informacje o wynikach i osiągnięciach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych czy sportowych,

f)       wizerunek ucznia zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w budynku/wokół budynku szkoły w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia,

g)      wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video na podstawie zgody wyrażonej przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia lub ucznia pełnoletniego.

5. Komu SP17 w Płocku przekazuje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych.

6. Jak długo SP17 w Płocku przechowuje Twoje dane?

Dane osobowe pozyskiwane przez administratora danych będą przechowywane przez okres wynikający z przyjętej w szkole/placówce Instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Zaś dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

7.  Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo do:

a)      dostępu do swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania informacji o tym czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób;

b)    kopii swoich danych – administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej;

c)     sprostowania danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać poprawienia lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku gdy dane lub ich treść zostały błędnie zebrane;

d)      usunięcia danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia jej danych; prawo to nie może być zrealizowane w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi;

e)      ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. Po otrzymaniu takiego żądania Administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania, chyba że wykaże niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;

f)       przenoszenia danych – to prawo osoby, której dane dotyczą ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli jej dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, a przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany;

g)      wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo to przysługuje jedynie w przypadku, gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub prawnie uzasadniony interes administratora);

h)      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

i)        złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.

8.  Z kim można się kontaktować w sprawie danych osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Elżbietą Wituską pod adresem e – mail: iod@zjoplock.pl lub elzbieta.wituska@zjoplock.pl oraz tel. 24 367 89 34.

Skip to content