Egzamin ósmoklasisty rok szkolny 2023/24


Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się
w następujących terminach i czasie:

 • 14 maja 2024 rok godz. 9.00 – język polski, czas trwania 120 minut
 • 15 maja 2024 rok godz. 9.00 – matematyka, czas trwania 100 minut
 • 16 maja 2024 rok godz. 9.00 – język obcy, czas trwania 90 minut.
  Ważne terminy
  Do 2 października 2023 roku
  Rodzice ucznia składają Dyrektorowi Szkoły pisemną deklarację, w której wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu.
  Do 16 października 2023 roku
  Rodzice ucznia składają Dyrektorowi Szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
  Do 24 listopada 2023 roku
  Złożenie przez rodziców do Dyrektora Szkoły oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających (jeśli takie warunki lub formy zostały uczniowi przyznane).
  Do 14 lutego 2024 roku
  Rodzice ucznia mogą zgłosić Dyrektorowi Szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.
  Do 6 maja 2024 roku
  Złożenie do Dyrektora Szkoły wniosku przez rodziców ucznia, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, z prośbą o poinformowanie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  Ważne informacje na temat egzaminu:
 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 • Wyniki egzaminu stanowią kryteria w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, szczególnie jeśli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
 • Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony uczeń:
  ✓ posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
  ✓ który, ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
  ✓ laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej albo laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Uczeń zwolniony jest z tego przedmiotu, z którego uzyskał tytuł laureata i otrzymuje z niego maksymalną liczbę punktów.
 • Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych lub uczeń, który przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.
  Terminy dodatkowe egzaminów:
 • 10 czerwca 2024 rok godz. 9.00 – język polski;
 • 11 czerwca 2024 rok godz. 9.00 – matematyka;
 • 12 czerwca 2024 rok godz. 9.00 – język obcy.
 • Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
 • Egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony w czasie trwania egzaminu jeśli uczeń:
  ✓ rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie;
  ✓ wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej;
  ✓ wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych;
  ✓ zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.
 • Egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony po egzaminie (decyzja dyrektora OKE lub CKE), jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym.
 • Jeżeli – zdaniem ucznia lub jego rodziców – w trakcie egzaminu nie były przestrzegane przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni roboczych od dnia egzaminu z danego przedmiotu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 • Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez nią zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu.
  Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu
 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz
  – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność ( po wcześniejszym uzgodnieniu z OKE);
 • Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu;
 • W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;
 • Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
  Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi
  ósmoklasisty) dostępne są:
 • informatory o egzaminie ósmoklasisty
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne
 • zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
 • arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2023.
Skip to content