Rekrutacja do klas pierwszych

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej prowadzonej przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2024/2025.

Dla Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły obwodowej system informatyczny NABO zostanie uruchomiony w dniach 1 lutego od godz. 9.00 – 8 marca 2024 r. do godz. 15.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej. 

Logowanie do systemu:

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka wypełniają nowe zgłoszenie podając standardowe dane (dane dziecka, własne, dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku). Wydrukowane i podpisane zgłoszenie rodzice składają w szkole obwodowej. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie (pobrane z systemu naborowego) o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dopuszcza się złożenie zgłoszenia wraz z oświadczeniem w formie skanu wysłanego na adres e-mail szkoły.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się określoną liczbę punktów:

  1. rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej kontynuuje edukację w tej szkole – 16 pkt;
  2. dziadkowie, przez których odbierane będzie dziecko po zajęciach, zamieszkują w obwodzie danej szkoły – 8 pkt;
  3. miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie danej szkoły – 4 pkt.

Na stronie Płockiego Portalu Oświatowego w zakładce Obwody istnieje możliwość, po wpisaniu adresu zamieszkania, sprawdzenia szkoły obwodowej.

Sprawdź obwód

Skip to content